Profil spoločnosti

Savingplus - O nás

Spoločnosť Savingplus, spol. s r.o. vznikla 11.02.2004.

Venuje sa výstavbe priemyselných, inžinierskych, vodohospodárskych stavieb, stavieb rodinných domov, administratívnych priestorov, ako aj rekonštrukciám stavieb.

V rámci svojho podnikateľského oprávnenia a profesnej štruktúry je spoločnosť Savingplus, spol. s r.o. zameraná na realizáciu stavieb a ich zmien od prípravy /výkazy výmer, cenové ponuky v programe CENKROSplus/, komplexnú inžiniersku činnosť /územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia/ až po samotnú realizáciu stavby ukončenú odovzdaním diela investorovi vyhotoveného v plánovanej kvalite a dohodnutom termíne.

Firma sa zaoberá stavebnou činnosťou, ktorá zahŕňa široký rozsah prác týkajúcich sa pozemného a inžinierskeho staviteľstva, výrobou betónovej zmesi, vrátane dopravy a predajom stavebného materiálu.

Firma od svojho vzniku vynaložila nemalé finančné prostriedky do technického vybavenia, čoho výsledkom je komplexná stavebná mechanizácia a strojový park, pozostávajúci z nákladných automobilov, autodomiešavačov, autožeriavov, malých a univerzálnych zemných strojov, nakladačov.

Toto materiálové a technické vybavenie nám umožňuje vykonávať väčšinu stavebných prác vlastnými kapacitami.

O dynamickom charaktere spoločnosti svedčí nielen kvalitatívny rozmach spoločnosti, ale aj budovanie stabilného tímu vysoko odborných a špecializovaných zamestnancov.

Stavby realizujeme pod vedením odborne spôsobilého stavbyvedúceho v zmysle podmienok Slovenskej komory stavebných inžinierov so stabilným tímom kvalitných pracovníkov, ako aj s osvedčenými poddodávateľmi s dôrazom na kvalitu vykonanej práce v dohodnutom termíne. Tieto skutočnosti sú predpokladom spokojnosti klienta, čo je pre spoločnosť Savingplus, spol. s r.o. hlavným cieľom.

 

Od februára 2015 je v našej firme zavedený aj certifikovaný systém riadenia kvality:

Savingplus - ISO
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004
• BS OHSAS 18001:2007

Spoločnosť Savingplus spol. s r.o. má ambície svojou činnosťou pri garantovaní kvality, dodržiavaním termínov a konkurencieschopných cien, získať pozíciu seriózneho partnera pre investorov rešpektovaného konkurenciou.